Järbo Hembygdsförening

Warning: Undefined array key "art" in /customers/c/b/0/jarbohembygd.se/httpd.www/gardar.php on line 28

Gårdsnamnen i Järbobyarna

Gårdarnas namn har under lång tid haft stor betydelse. Namnen kan ha långa anor, kanske tillbaka till 1600-talet. Oftast hör de samman med ägaren och därför kan det förekomma flera namn på samma gård om gården bytt ägare. Vanligen är det ägarens namn, men ofta kan det vara yrke eller verksamhet som gett namnet.

Vid laga skifte på 1870-talet splittrades byarna och många gårdar flyttades långt från sina ursprungliga platser men de tog namnen med sig.

Tidigare användes gårdarnas namn som "adresser", t.ex. när man skickade brev, eftersom gatunätet inte var så utvecklat och "byråkraterna" ännu inte satt namn på gatorna och nummer på husen.

Men gårdsnamnen har fortsatt att leva kvar bland infödda Järbobor medan yngre och inflyttade inte på samma sätt är hemmastadda i namnen. Det betyder att gårdsnamn kommer till och ändras medan en del är mer långlivade.

Inventering

dokumentation

Järbo Hembygdsförening tog initiativet till en inventering av gårdsnamnen och den genomfördes som en studiecirkel i SPF Furans regi. Det resulterade i en tryckt skrift som gavs ut 1999 med kartor över 17 olika områden och med sammanlagt 415 namn dokumenterade. Alla är inte renodlade gårdsnamn, här finns äver handel, hantverk, småindustri och något naturnamn.

Digitalisering

Detta material har nu "digitaliserats" genom att gårdarna har markerats på Googles kartor. På det sättet kan nu användarna lättare zooma in i detalj på kartorna. Samtidigt har materialet kompletterats på några punkter, bl.a. med stöd av andras arbete, se länkar.

Kartan är under arbete. Nu är 471 namn inlagda med f.n. 293 bilder och ett stort antal länkar. En del av bilderna är direkt länkade till positionen på kartorna. Senare har fotoalbum lagts till för vart och ett av de 18 områden som dokumentation omfattar.

karta

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden), uppdaterad 2020-03-07

karta

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den centrala och södra delen, samt övriga och tillägg
uppdaterad 2020-02-29

Källmaterialet

Underlag Gårdarna i boken är vars namn är upptecknade markeras med en siffra på ett utsnitt av den ekonomiska kartan. Det är inte alltid helt lätt att se exakt vilken fastighet som avses när husen ligger tätt. Därför lämnas en reservation för att några namn kan ha blivit felplacerade på den digitala kartan. Om du hittar något fel ber vi att du meddelar detta till webbredaktören. Det finns ett formulär som du kan använda för ändamålet.

Kontaktformulär 

Den digitala kartan

Googlekarta (enkel) Den numrering som finns i grundmaterialet har bibehållits i den digitala versionen. Först och främst är det områdena 1-17 och inom varje område används gårdsnumreringen.

Kartan kan ses som en enkel kartbild, se till vänster, eller satelitbild, se nedan som man kan växla mellan. Startläge är satelitbild.

Ett flertal namn på gårdar, byggnader, industrier m.m. har lagts till bl.a. baserat på arbetet i en studiecirkel inom PRO Järbo.

Googlekarta (satelit) Satelitbiderna medger att det går att zooma in till ganska detaljrik nivå.

Naturligtvis ser gårdarna inte ut nu som de gjorde längre tillbaks. Och det finns skillnader mot 1999 när boken gavs ut.

Satelitbilden som är bakgrund är också den några år och förnyas kontinuerligt.

Information till en gård Förutom gårdsnamnet enligt förteckningen har den nuvarande gatuadressen oftast lagts till. Nyare eller äldre foton på en del gårdar lagts in om sådana finns.

Länkar till bilder på flygfotosajterna har lagts in där objekten är kända. Information och foton kan man se om man klickar på symbolen på kartan.

Lager Delområdena i boken kallas i Google-kartan för "lager" och kan visas eller döljas genom att markera i rutan.

Lagren har samma nummer och benämnning i den digitala kartan som delkartorna i boken.

Namn med asterisk (*) efter på Google-kartan innebär att bild, länk eller annan information finns med.

Här finns listor på gårdsnamnen i olika sortering, vilket kan vara till hjälp när du letar en viss gård.

  Lista på gårdsnamn per område 

  Lista på gårdsnamn alfabetisk ordning 

  Lista till Rolf Larssons m.fl. karta 

Symbolerna används på kartan enligt följande:

Hus  Bostadshus eller motsvarande, även hantverk, butiker eller i kombination

Industri  Industribyggnad(er)

Okänd  Ännu inte säkerställt objekt, oklara uppgifter

Kyrka  Kyrka, bönhus

Vatten  Sjö, vattendrag, badplats

Ny  Nytt objekt som inte finns i källmaterialet

ruin  Byggnad, riven eller ruin eller plats för tidigare byggnad

industri, riven  Industri, riven

Fotoalbum

Vi samlar in och tar nya foton på gårdarna som samlas i fotoalbum indelade som områdena. Syftet med den fortsatta dokumentation är att ge en bild av förändringar som ständigt sker. Byggnadernas utseende ändras, byggnader rivs eller förfaller och nya tillkommer.

Länkar

På nätet finns ganska omfattande samlingar med flygfotografier från 1950-talet. Här kan man titta på bilder och köpa kopior. Länkar till de bilder som är identifierade är inlagda vid respektive gård. Klicka på loggan för att öppna webbplatsen som har dokumentationen för att se deras bildserier.

Rolf och Anna Larsson har med hjälp av Kjell Nordqvist gjort en karta med en lista som dokumentaterar gårdsnamn i Kungsberg, Botjärn och Norrby. Vissa skillnader finns jämfört med det häfte vi utgår från. Länkar till detta material finns på denna sida.

Från Ytterbyns Bygdeforskare har kompletterande material hämtats.

Några banvaktsstugor och järnvägsstationen har lagts till från webbplatsen www.banvakt.se.

I ortnamnsregistret hos Institutet för språk och folkminnen) finns uppteckningar av bebyggelse- och naturnamn.

Gamla (historiska) kartor finns på Lantmäteriet. Flygfotografier för kartering finns från 1960-talet.

En användbar digital karta är Sveriges länskarta. Där går att zooma in till detaljerad nivå och där finns många namn.

Sidan uppdaterad 2020-03-09