Hembygdsgården

Järbo Hemsbygdsförening - Gårdsnamn

Gårdsnamnen i Järbobyarna

Gårdarnas namn har under lång tid haft stor betydelse. Namnen kan ha långa anor, kanske tillbaka till 1600-talet. Oftast hör de samman med ägaren och därför kan det förekomma flera namn på samma gård om gården bytt ägare. Vanligen är det ägarens namn, men ofta kan det vara yrke eller verksamhet som gett namnet.

Vid laga skifte på 1870-talet splittrades byarna och många gårdar flyttades långt från sina ursprungliga platser men de tog namnen med sig.

Tidigare användes gårdarnas namn som "adresser", t.ex. när man skickade brev, eftersom gatunätet inte var så utvecklat och "byråkraterna" ännu inte satt namn på gatorna och nummer på husen.

Men gårdsnamnen har fortsatt att leva kvar bland infödda Järbobor medan yngre och inflyttade inte på samma sätt är hemmastadda i namnen.

Inventering

Järbo Hembygdsförening tog initiativet till en inventering av gårdsnamnen och den genomfördes som en studiecirkel i SPF Furans regi. Det resulterade i en tryckt skrift som gavs ut 1999 med kartor över 17 olika områden och med sammanlagt 415 namn dokumenterade. Alla är inte renodlade gårdsnamn, här finns äver handel, hantverk,  småindustri och något naturnamn.

Digitalisering

Detta material har nu "digitaliserats" genom att gårdarna har markerats på Googles kartor. På det sättet kan nu användarna lättare zooma in i detalj på kartorna. Samtidigt har materialet kompletterats på några punkter, bl.a. med stöd av andras arbete, se länkar.

Kartan är under arbete. Nu är 455 namn inlagda med fler än 170 bilder och ett stort antal länkar.  Resterande information läggs in efterhand.

Karta 1

Digitala kartan del 1
(Område 1-10, den norra delen och Kalltjärn)
uppdaterad 2017-05-13

Karta 1

Digitala kartan del 2
(Område 11-17, den centrala och södra delen)
uppdaterad 2016-08-08

Välkomna att lämna synpunkter! Vad kan du bidra med?

Källmaterialet

Underlag I boken är alla gårdar vars namn är upptecknat markerat med en siffra på ett utsnitt av den ekonomiska kartan. Det är inte alltid helt lätt att se exakt vilken fastighet som avses när husen ligger tätt. Därför lämnas en reservation för att några namn kan ha blivit felplacerade på den digitala kartan. Om du hittar något fel ber vi att du meddelar detta till webbredaktören. Det finns ett formulär som du kan använda för ändamålet.

Kontaktformulär

Den digitala kartan

Googlekarta (enkel) Den numrering som finns i grundmaterialet har bibehållits i den digitala versionen. Först och främst är det områdena 1-17 och inom varje område används gårdsnumreringen.

Kartan kan ses som en enkel kartbild, se till vänster, eller satelitbild, se nedan. Växla genom att klicka på symbolen längst ner i listan till vänster, här markerad med röd ring.

Ett flertal namn på gårdar, byggnader, industrier m.m. har lagts till bl.a. baserat på arbetet i en studiecirkel inom PRO Järbo. Dessa är inte numrerade.

Googlekarta (satelit) Det går att zooma in till ganska detaljrik nivå på satelitbiderna.

Naturligtvis ser gårdarna inte ut nu som de gjorde längre tillbaks. Och det finns skillnader mot 1999 när boken gavs ut.

Satelitbilden som är bakgrund är också den några år.

 

Information till en gård Förutom gårdsnamnet enligt förteckningen har den nuvarande gatuadressen oftast lagts till. Vidare har nyare eller äldre foton på en del gårdar lagts in om sådana finns.

Länkar till bilder på flygfotosajterna har lagts in där objekten är identifierade. Information och eventuella foton kan man se om man klickar på symbolen på kartan.

Lager De olika delområdena i boken kallas i Google-kartan för "lager" och kan visas eller döljas genom att markera i rutan.

Lagren har samma nummer och benämnning i den digitala kartan som delkartorna i boken.

Lista på gårdsnamn per område

Lista på gårdsnamn alfabetisk ordning

Namn med asterisk (*) efter innebär att bild, länk eller annan information finns med.

Symbolerna används på kartan enligt följande:

Hus  Bostadshus eller motsvarande, även hantverk, butiker eller i kombination

Industri Industribyggnad(er)

Okänd  Ännu inte säkerställt objekt, oklara uppgifter

Kyrka  Kyrka, bönhus

Vatten  Sjö, vattendrag, badplats

Ny  Nytt objekt som inte finns i källmaterialet

ruin  Byggnad, riven eller ruin eller plats för tidigare byggnad

symbol   Industri, riven

Länkar

Det finns en ganska omfattande dokumentation av flygfotografier från 1950-talet på nätet. Här kan man titta på bilder och köpa kopior. Alla bilder på webbplatserna är inte identifierade. Klicka på loggan för att öppna webbplatsen.

Svenska Aerobilder

Flygfotohistoria

På bloggen Bergets kusiner finns dokumentation om gårdsnamn i Kungsberg, Botjärn och Norrby. Vissa skillnader finns jämfört med det häfte vi utgår från.

Från Ytterbyns Bygdeforskare har kompletterande material hämtats.

Några banvaktsstugor och järnvägsstationen har lagts till från www.banvakt.se.

I ortnamnsregistret (Institutet för språk och folkminnen)  finns uppteckningar av bebyggelse- och naturnamn. Här är en länk direkt till en lista över namn i Järbo.

 

Åter till startsidan för gallerier

Layouten uppdaterad 2017-09-08